Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi Açılış Konferansı’ Çevre ve Şehircilik Bakanı   Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelenin tüm taraf ve aktörlerini   Ankara’da bir araya getirdi.  “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi” konulu konferansta   Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelenin gerekliliği bir kez daha gözler önüne serildi.  Geniş bir katılımın olduğu toplantıda  iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları ve yerel iklim eylemi gibi konularda üst düzey kamu görevlileri, üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kalkınma ajansları ve özel sektör temsilcilerinin sunumları ile  projenin önemine dikkat çekildi..

PROJENİN AMACI

Paydaş kapasitesinin ve kamuoyu farkındalığının artırılması suretiyle Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele çabalarını güçlendirip, AB iklim politikaları ve ilgili yasal düzenlemelere kademeli olarak uyum sağlamak olan Proje kapsamında:

  • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve ulusal araştırma ve danışmanlık kuruluşlarının iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlenmesi,
  • Genel kamuoyu farkındalığının geliştirilmesi
  • Hibe projeleri yoluyla iklim değişikliği ile mücadele eyleminin yerel ölçekte güçlendirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecek.

PROJENİN, ÜÇ TEMEL BİLEŞENİ VAR

Birinci bileşen; ulusal ve yerel ölçekte iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu amaçla, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, çevre ve iklim değişikliği konularında faaliyet gösteren STK’lar ile ulusal araştırma ve danışmanlık kuruluşlarına yönelik eğitim ihtiyaç analizi yapılarak eğitim programları geliştirilecektir.

Hedef grupların kapasitesi, iklim değişikliği ile mücadelede başat olan sektörler arasındaki etkileşimler de esas alınarak geliştirilecektir. Bu şekilde, iklim değişikliği ile mücadelede çeşitli sektörler ve yönetim düzeyleri arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması mümkün olacaktır.

Böylece, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere ilgili paydaşların iklim değişikliğinin çevresel, ekonomik ve sosyal yönlerini entegre bir yaklaşımla ele alarak politika geliştirmelerine destek olunacaktır.

İkinci bileşen; iklim değişikliği ile mücadelenin önemi ve aciliyeti konusunda büyükşehir belediyeleri, belediyeler, çevre ve iklim değişikliği konularında faaliyet gösteren STK’lar ile ulusal araştırma ve danışmanlık kuruluşlarının yanı sıra genel kamuoyunun farkındalığını artırmaya odaklanmaktadır.

Üçüncü bileşen;  “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı’nın” uygulanması ve izlemesine odaklanmaktadır. Hibe programı, belediyeler, üniversiteler, STK’lar gibi paydaşlarca uygulanacak olan 38 hibe projesinden oluşmaktadır. Bileşen kapsamında hibe yararlanıcılarına proje uygulama ve izleme konusunda sürekli destek verilecektir.

FARKINDALIK KAMPANYALARI

Bu kapsamda, değişik farkındalık düzeylerine sahip farklı hedef gruplarına yönelik farkındalık geliştirme kampanyaları gerçekleştirilerek:

  • Medya iletişim faaliyetleri (sürekli ve yerele uygun medya ilişkileri, basın toplantıları, basın gezileri, basın bültenleri, vb.)
  • Bilgilendirme ve tanıtım materyalleri (raporlar, broşürler, broşürler, klasörler, vb.)
  • İnternet tabanlı uygulamalar (internet sitesi ve sosyal medya vb.)
  • Etkinlikler (seminerler, sergiler, konferanslar, vb.)
  • Klasik reklamcılık (TV ve radyo spotları, basılı ve çevrimiçi reklamlar vb.)
  • Halka ilişkiler yayınları (video haber bültenleri, radyo spotları, vb.)

içeren entegre iletişim stratejisi uygulanacaktır.

Proje etkisinin tespit edilebilmesi için projenin başında ve sonunda hedef grupların farkındalık seviyesi değerlendirilecek ve elde edilecek bulgulara dayanılarak Ulusal İklim Değişikliği İletişim Planı geliştirilecektir.

383 766 284